Етимологія та розвиток наукових досліджень поняття культура

Культура разом із біологічними процесами є основним чинником який формує буття людини, але на відміну від них змінюється та розвивається дуже швидко. Ці зміни проходять відбір часом, накопичуються та передаються наступним поколінням у вигляді інформації у різноманітних формах (усній: обряди, звичаї, традиції та писемній).

Саме поняття культури має латинське походження, спочатку під ним розумілась агрокультура, обробіток землі та догляд за нею. Науковці сходяться у думці, що сучасного значення слову культура надав римський філософ Марк Цицерон (106–43 рр. до н.е) у своїй роботі «Тоскуланські бесіди». Розмишляючи над філософією буття людини він порівнює душу з полем яке гине без обробітку. Не обробляючи душі вона вмирає, а філософія готує її до посіву того насіння, яке може принести добрий урожай.

Протягом тривалого часу культура вживалась як синонім для характеристики вихованості, освіченості та мудрості, а як самостійне  поняття термін виділив німецький філософ Самуїл Пуфендорф (1632-1694 рр.). До  культури він відносив усе, що було створено людиною, що має суттєві відмінності від природнього. Як наслідок підхід до розуміння діяльності людини, яка виходить за рамки задоволення основних біологічних потреб, змінився безповоротно. Поняття «культура» набуло значення явища позаприроднього, чогось що було створено завдяки прикладенню інтелектуальних зусиль.

У добу Просвітництва (18 ст.), коли тогочасні інтелектуали перетворили розум людини у культ, переосмислення теоретичних підходів до поняття «культура» зосередилось на протиставленні цивілізації та варварства. На думку Вольтера, Монтеск’є, Кондорсе основою розвитку і еволюції цивілізованого суспільства є людський інтелект, здобутки якого нагромаджуються та передаються наступним поколінням. Згідно філософії Просвітництва культура є одним із найголовніших носіїв найвидатніших здобутків попередніх поколінь.

Культ розуму став основою ідейних пошуків і в наступній культурно-історичній добі – Новому часі XVII – середина XIX ст. Але на відміну від попередників філософи Нового часу на перший план в існуванні суспільства ставили щастя людини. Осудження експлуатації людини людиною, критика пануючого суспільного ладу та церкви розширили світогляд тогочасних інтелектуалів, а переосмислення значення науки та мистецтва для побудови ідеального суспільства стимулювали пошук нових ідей та теорій.

Жан-Жак Руссо (1712-1778) одним із перших почав змінювати вектор інтелектуальних пошуків, проголосивши що «Розум може помилятись, а почуття – ніколи!». На його думку саме цивілізованість зі своїми «неприродніми» законами стала основоположницею усіх нещасть людства  і тільки повернення до первісної, чистої традиційної культури може запобігти занепаду, так як це було з Єгиптом, Грецією, Римом, Візантією та іншими цивілізаціями. Натомість Еммануїл Кант (1724-1804) та Фрідріх Гегель (1770-1831) навпаки, не дивлячись на досить значні відмінності їх філософських поглядів, наголошували на необхідності культурного прогресу який являється єдиним засобом досягнення ідеального суспільства. Фізична експлуатація проголошується гальмом культурного поступу, адже не дає можливості проявити усю силу людської творчості. Вільна духовна діяльність проголошується основою інтелектуальних пошуків, що з середини ХІХ ст. призводить до появи безлічі дискусій та нових концепцій, течій, наукових шкіл. В майбутньому це призвело до того, що дослідження сутності культури проводилось і проводиться сьогодні з безлічі позицій і викликає багато суперечок (сьогодні налічується понад 500 визначень цього поняття).
Сучасні науковці досить обережно підходять до визначення поняття «культура», адже за роки досліджень виникла ціла низка різноманітних теорій тому найчастіше кожен напрям досліджень має своє визначення. В найширшому розумінні культура – це весь обсяг нагромаджених в процесі історичного розвитку духовних та матеріальних цінностей які являються основою науки, освіти, морального укладу та звичаїв що передаються із покоління в покоління.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *